Prep

Efnouti Nai Nan

O God have Mercy on us

Khen Efran

OrangeBtn.png
OrangeBtn.png
OrangeBtn.png
Grades 1-3

Ere Epsol-sel

The Adornment of Mary

The Hitens

Ni-Sherobim

The Cherubim

Je Pen-Yot Lent Gospel Response

Gospel Response (Great Lent)

RedBtn.png
RedBtn.png
RedBtn.png
RedBtn.png
RedBtn.png
RedBtn.png
RedBtn.png
Grades 4-6

Aikote

I Sought After You

Apostles Doxology - Coptic

Apostles Doxology - English

Tai-shori

Khristos Anesti

LightBlueBtn.png
LightBlueBtn.png
LightBlueBtn.png
LightBlueBtn.png
LightBlueBtn.png
LightBlueBtn.png
Grades 7-9

Saturday Theotokia - Ti-At-tholeb

The Saturday Theotokia - English

Shere Ne Maria

Zevte Pendees

Alleluia Psalm 150 - Kiahk

Gospel Response Resurrection - Coptic

Gospel Response Resurrection - English

PurpleBtn.png
PurpleBtn.png
PurpleBtn.png
PurpleBtn.png
PurpleBtn.png
PurpleBtn.png
PurpleBtn.png
Grades 10-12

Sunday Theotokia - Coptic

Sunday Theotokia - English

Av En Pi-Arshi

Khrestos Analim-epsis

Atai Parthenon

DarkPurpleBtn.png
DarkPurpleBtn.png
DarkPurpleBtn.png
DarkPurpleBtn.png
DarkPurpleBtn.png
Youth

Ten Theeno

Arise O Children of the Light

Nek-Nai O Pa-Chois

Your Mercies O My Lord

Esmou Epchois

Piepnevma

Ariepresveveen

DarkGreenBtn.png
DarkGreenBtn.png
DarkGreenBtn.png
DarkGreenBtn.png
DarkGreenBtn.png
DarkGreenBtn.png
DarkGreenBtn.png